Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төв

Энэхүү судалгаа нь ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг судлах, тухайн салба рт ажиллаж буй ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн нэгдсэн судалгааны ажлын суурь болж цаашид хамтран ажиллах, салбарын хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн үр ашигтай бодлого боловсруулахад ашиглах суурь мэдээллийн санг бий болгох, улмаар төрийн бодлого шийдвэрт тусгах зорилгоор хийгдэж буй судалгаа юм.