card

Төсөл хөтөлбөр

  1. Эрүүл мэндийн Их эрсдэлийг бууруулах төсөл
  2. Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр
  3. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулалтын төсөл
  4. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн эрсдлүүдийг хянах, бууруулах төсөл 

Холбогдох