card

Эрсдэлд суурилсан сургалт, мэдээлэл

-  Ажилтнууд өөрийн ажлын байранд буй ХАБЭА эрсдэлүүд, түүн дотроос эрүүл мэндийн эрсдэлүүд, тэдгээрээс хамгаалах талаарх сургалтанд хамрагдаж чадаж байна уу? 

-  Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ялангуяа эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэж  ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулдаг байгууллага байна уу?

-  Сургалтыг эрсдэлтэй уялдуулж чанартай зохион байгуулж ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоотой байгууллага хир олон бэ?

-  Сургалтын чанарыг сургалтанд сууснаар биш ажлын байранд эрсдэлээ хянаж бууруулсанаар тооцдог байгууллага хамт олон байна уу?

-  ИХ эрсдэлүүдийн сургалтыг зохион байгуулдаг байгууллага хэд байна?

Холбогдох