card

Монгол улсын стандартууд

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, Хөдөлмөрийн нөхцөл түүний ангилал, хүчин зүйл, Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ MNS 5080 - 2001 дэлгэрэнгүй үзэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Ажлын байрны агаараас цулцанд нэвтэрдэг тоосны фракцын сорьц цуглуулах, шинжлэх арга MNS 6657-2017 дэлгэрэнгүй үзэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 6658-2017 дэлгэрэнгүй үзэх
Агаарын чанар-Эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг үнэлэх сорьц цуглуулалтанд ашиглах тоосны ширхэгийн хэмжээний фракцын тодорхойлолт MNS ISO 7708-2016 дэлгэрэнгүй үзэх

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 5002:2000

дэлгэрэнгүй үзэх
Эрсдэлийн менежмент – Эрсдэлийн үнэлгээний арга MNS ISO 31010:2016 дэлгэрэнгүй үзэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Ажлын байрны орчин, Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990 : 2015 дэлгэрэнгүй үзэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага  MNS 6654-2017 дэлгэрэнгүй үзэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Ажлын байрны агаараас нийт тоосны сорьц цуглуулах, шинжлэх арга MNS 6656-2017 дэлгэрэнгүй үзэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 5003:2000 дэлгэрэнгүй үзэх

Холбогдох