card

Бид дараах үйлчилгээг санал болгож байна...

Бид ажлын байрны эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг Олон улсын стандартын түвшинд хүргэхээр ажиллаж байна.

 

Ажлын байрны эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ хийснээр эрүүл мэндэд нөлөөлж буй эрүүл мэндийн их эрсдэлтэй болон түүнд өртөж буй бүлгийг тодорхойлно.

Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээг хийснээр хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцлийг тодорхойлно.

Холбогдох